Homeopati


Ordet homeopati kommer från de grekiska orden "homios" (som betyder lika eller liknande) och "pathos" (lidande). 
Grundprincipen i detta medicinska system är att lika botar lika. Homeopati som terapiform härstammar från antiken och de filosofiska tankegångar som den grekiska läkaren Hippocrates (omkr. 400 f.kr.) formulerade. "Genom det som är lika uppstår sjukdom, och genom användning av det som är lika botas sjukdom," skrev Hippokrates i sin bok "Om människans natur." 
Grundare av Homeopatin som behandlingsmetod anses dock vara den tyske läkaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Genom att testa över hundra läkemedel på sig själv formulerade han grundprincipen "similia similibus curentur" eller
"lika botar lika".

 

Lika botar lika - "Similia similibus curentur"

Denna homeopatis första grundregel säger att om ett ämne i stora doser framkallar ett symptom/sjukdom hos en frisk person, så är det möjligt att samma ämne kan bota liknande symptom/sjukdom hos en sjuk individ, om det potenseras och ges som homeopatiskt läkemedel. För att kunna uppfylla denna första regel måste homeopaten ha speciella kunskaper om dels de homeopatiska medlen, dels patientens sjukdom.

 

Homeopatiska läkemedel

Homeopatins andra grundregel säger att alla medel som homeopatin använder måste ha genomgått en homeopatisk prövning som måste följa exakta anvisningar. Läkemedlen kommer från växt-, djur- eller mineralriket. De är producerade på naturlig väg och potenserade, vilket innebär att ett ämne späds ut i flera omgångar och skakas enligt en speciell princip.

Kroppen reagerar på läkemedlen genom att uppvisa vissa symptom. Huvudprincipen i den homeopatiska ordinationen är att stimulera kroppens eget försvar genom att välja det mest lika medlet. Verkningsmekanismen för de homeopatiska medlen är inte känd och vetenskapligt förklarad.

Det faktum att man arbetar i överensstämmelse med kroppens försvarssystem å ena sidan och en hög grad av förtunning å den andra sidan gör att det homeopatiska läkemedlet är ofarligt och utan biverkningar.

 

Homeopatisk undersökning och behandling - en holistisk bedömning

Homeopatins tredje grundregel säger att homeopaten måste genom en noggrann anamnes (patientsamtal) få kunskap om patientens individuella lidande. Därefter jämför homeopaten patientens sjukdomsyttringar med de homeopatiska medlens symptomrader och väljer det medel som överensstämmer bäst. Hänsyn tas då även till individens emotionella och fysiska egenskaper.

Terapin och arbetsmetoden kräver en individuell och helhetlig (holistisk) människosyn, där man även beaktar energinivån, sjukdomshistoria och levnadssätt. En helhetsbehandling bygger på att människan själv mobiliserar läkande krafter och att symptomen endast är ett uttryck för organismens försök till att bota sig själv. Homeopatin startar och understödjer denna process med hjälp av homeopatiska läkemedel. Även djur kan behandlas framgångsrikt med homeopatisk terapi.

 

Spädning och potensering

Homeopatiska medel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering. Homeopatiska medel finns i en mängd olika styrkor, potenser. Vid tillverkningen framställs först en s.k. urtinktur - ett vatten- eller alkoholextrakt. En del urtinktur spädes med nio delar (decimal-potenser eller D-potenser) respektive nittionio delar lösningsmedel (centisemal-potenser eller C-potenser) och "dynamiseras. (Alltefter tillverkarens traditioner kan dynamiseringen bestå i ett varierande antal skakningar, slag eller några minuters blandning enligt vissa rörelsemönster.) Resultatet är en spädning som nu kallas D1 respektive C1. På samma sätt fortskrider spädning och dynamisering steg för steg tills den önskade potensen, t.ex. C30 efter 30 omgångar, har uppnåtts. Idag är homeopati ett etablerat medicinskt system i de flesta länder runt om i världen. I många länder används Homeopati även av läkare, tandläkare och veterinärer.

 

Ett vetenskapligt baserat system

Homeopati är ett välbeskrivet, vetenskapligt baserat system att närma sig hälsa och sjukdom. Vetenskaplig därför att insikten är baserad på reproducerbara experiment. Välbeskriven därför att från dessa observationer ett antal precisa fundamentala lagar blev tydliga, den första bland dem är " likhetsprincipen " Hahnemann publicerade sina ideér och erfarenheter i en bok kallad Organon. Första upplagan kom ut 1810 och han skrev den sista upplagan( utgavs postumt) 1842. Vad som är så slående är att Hahnemann´s grundkoncept fortfarande är sant nära 200 år efteråt. Men man kan inte säga att det inte har skett framsteg inom homeopatin utan i själva verket har man kunnat bekräfta dessa fundamentala principer.

 

Klassisk homeopati

Klassisk homeopati innebär att man upptäcker totaliteten av tecken och symtom. Den totala bilden är den viktigaste vägvisaren till medicinen. Med tecken menas sådant som terapeuten känner igen (objektivt) . Med symtom menas sådant som patienten själv känner (subjektivt).

 

Prövningar

En homeopatisk medicin är testad på friska personer och symtomen rapporteras sedan. Genom att repetera dessa tester ofta, får vi en komplett profil (bild) av medicinen. Dessa tester är kända som prövningar. All homeopatisk medicin är prövad på friska personer för att lära sig hur de fungerar. Den totala bilden av patienten bör likna bilden av det prövade medlet så mycket som möjligt. Detta är känt som similia similibus curentur eller lika botar lika. Medicinen bör matcha de karaktäristiska (slående, ovanliga och säregna) symtomen hos patienten så mycket som möjligt. Ett homeopatiskt medel ges individuellt, samma åkomma hos en annan patient blir ofta behandlad med ett helt annat medel - alltså kan två olika mediciner bota två olika patienter med samma sjukdom.

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45