ES Complex


Es-Teck medicinskt godkänd kroppsscreening


Es-Teck har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Idag är detta den enda teknologi som kan ge en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen. Tekniken i Es-Teck är medicinskt godkänd av Amerikanska Food och Drug Administration, världens hårdaste tillståndsmyndighet. EU:s tillståndsmyndighet har godkänt Es-Teck och den används idag av läkare och terapeuter runt om i världen. Es-Teck räknas vara en av de mest omfattande och väl verifierade kroppsscreening metoderna som finns på marknaden.


Screeningen bedömer 74 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status.


 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Kroppssammansättning
 • Vätskebalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning
 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a näringstransport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte. Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.
 • Hjärt – kärlsystemet. Ger en bild av hjärt-kärlsystemet.
 • Nerver – hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex kiropraktik.
 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.
 • Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller nedbrytande för personen ifråga.
 • Man kan jämföra tekniken med EKG som dom flesta känner till och som visar hjärtats tillstånd. I Es-Teck är det en liknande signal som heter ESG och som visar hela kroppens tillstånd.


Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På ena pekfingret fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen) Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder.


Es-Teck använder följande 5 olika mättekniker


Oxymeter ger följande värden, Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekens/puls, Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen.  Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.


Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV - När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Enligt Sörnmo och Palm visar HRV regleringen av inte bara hjärtats funktion utan även av andningen, blodtrycket och kroppstemperaturen. Den kliniska forskningen om HRV har främst gällt neurologiska och kardiologiska tillämpningar.


Bioimpedans - Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard. På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är  relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet, vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).


Medicinsk informatik - Som framgår av ovanstående teknikbeskrivningar är det vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar. Medicinsk informatik utgör ett separat forskningsområde t ex på Linköpings universitet som för övrigt har epitetet ”hälsouniversitet”. Syftet är att ”extrahera och förmedla kliniskt relevant information”. Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.


Kliniska tester - Korrelation mellan EIS spektralanalys och  DXA för mätning av kroppsfett: r =,92, p < 0.001. Korrelation mellan EIS spektralanalys och HRV-variabler: r =,76, p < 0.001. Testerna visar på god tillförlitlighet när det gäller estimering av kroppssammansättningen och aktiviteten i sympatiska nervsystemet. Testerna utfördes vid dept of Psychiatry and Behavioral Sciences and Department of Medicine University of Miami Miller School of Medicine, Miami, USA. Klinisk forskning avseende vissa sjukdomar och ADHD beskrivs på: www.ldteck.com


Medicinska godkännanden

Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden/certifikat:


 • ES marks (Class IIa): www.softmedtechnology.com (PDF)
 • Health Canada (Class III): www.softmedtechnology.com (bild)
 • FDA 510k Clearance: www.softmedtechnology.com (bild)
 • Kema certified ISO 13485:2003: www.softmedtechnology.com (PDF)


ES-Teck är ett analyssystem, där man har tagit fram normvärden för hur respektive organ ser ut elektrokemiskt vid optimal funktion. Organen delas in i organsystem som presenteras i olika displayer.

ES-Teck ger fysiologiska data som möjliggör jämförande uppföljning och därmed en objektiv utvärdering av insatserna. Givetvis bör man komplettera med en subjektiv utvärdering och ytterligare aktuell information.Analysinformation

Hur homeodynamiken fungerar. Kroppen har god balanseringsförmåga, om den kan dels svara på, dels reglera interna och externa reaktioner tillbaka till jämvikt/balans, vilket är nödvändigt för optimal funktion.


Hur cirkulationen och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.


Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte (kronisk inflammation). Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.


Metabolismen, dvs den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.


Hjärt-kärlsystemet. Korsanalys med HRV och pulsoximeter ger en bild av hjärt-kärlsystemet.


Nerver-hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex kiropraktik.


Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.


Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller degenerativt för personen ifråga.


Sammanfattning med indikation om orsaker till problemen, t ex stress eller livsstil.


Ytterligare värden som framkommer vid analys:

 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Mitokondrie verksamhet – beskriver hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning – basalmetabolism
 • Förslag på näring som skulle stödja funktioner som har en avvikelse


Ovanstående värden kan vara till hjälp vid upprättandet av ett friskvårdsprogram, förutsatt att man har relevant basmedicinsk utbildning och hälsouppbyggande fackkunskaper.

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45